Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Iboma Lopik B.V.
gevestigd te Lopik aan de Ambachtsweg 6 (3411 MJ).

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en transacties van Iboma Lopik B.V., met uitsluiting van de voorwaarden van derden. In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van deze voorwaarden tenzij Iboma Lopik B.V. de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasse­lijkheid van de eigen algemene voorwaarden. Door het sluiten van een overeenkomst met Iboma Lopik B.V. erkent de koper met deze voorwaarden bekend te zijn en er mee in te stemmen.

Artikel 1. Aanbiedingen en bevestiging
1.1 Alle aanbiedingen, hoe ook genaamd en op welke wijze dan ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven.
1.2 Koopovereenkomsten of andere overeenkomsten gesloten door onze vertegenwoordigers of andere tussenpersonen zijn eerst bindend na onze schriftelijke bevestiging of, indien zodanige bevestiging achterwege blijft, na een tijdsverloop van veertien dagen voor zover verkoper binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeen­komst kennelijk heeft geaccepteerd.
1.3 Indien niet binnen twee werkdagen de juistheid van een schrifte­lij­ke bevestiging wordt ontkend, zijn beide partijen hieraan gebonden.
1.4 Onder koper wordt mede verstaan aspirant-koper en onder verkoper aspirant-verkoper.
1.5 Verkoper is niet gebonden aan door haar, dan wel door haar leverancier of fabrikant, in catalogi, afbeeldingen, tekeningen, maat- en gewichtsopgaven dan wel in enig andere publicatie (w.o. websites, drukwerk), gedane mededelingen en/of gegeven specificaties.

Artikel 2. Monsters en modellen
Is aan de koper een monster of model getoond of verstrekt, dan wordt het vermoed slechts als aanduiding te zijn verstrekt zonder dat de zaak daaraan behoefde te beantwoorden, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat de zaak daarmee zal overeenstemmen. Verkoper is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen ten opzichte van monsters.

Artikel 3. Prijzen
3.1 Indien tussen het moment van de aanbieding en koop of levering een wijziging voordoet in factoren die de prijzen van de verkoper bepalen, is de verkoper bevoegd de overeengekomen prijs eenzijdig aan te passen. De verhoogde of verlaagde prijs zal dan doorberekend worden aan de koper.
3.2 Tenzij uitdrukkelijk anders staat vermeld, zijn alle prijzen exclusief BTW.

Artikel 4. Emballage
4.1 Statiegeld emballage wordt door de verkoper zo spoedig mogelijk (al dan niet) per (verzamel-)factuur in rekening gebracht.
4.2 Voor op kosten van de koper geretourneerde emballage, als bedoeld in het eerste lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door de verkoper aan de koper een creditfactuur toegezonden.
4.3 In afwijking van hetgeen in de vorige leden bepaald is, is verkoper geen vergoeding verschuldigd voor in beschadigde staat geretourneerde emballage, evenals voor emballage die niet door verkoper berekend dan wel geleverd is.
4.4 De koper is eerst bij ontvangst van de creditfactuur bevoegd de waarde van de geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan de verkoper verschuldigde.

Artikel 5. Levertijd
5.1 De levertijd wordt door de verkoper zo nauwkeurig mogelijk bena­derd doch kan alleen beschouwd worden als een streefda­tum/periode en niet als een fatale termijn.
5.2 De verkoper behoudt zich alle onvoorziene omstandigheden voor, aange­zien verkoper afhankelijk kan zijn van derden.
5.3 De koper heeft geen recht op enige schadevergoeding bij een eventuele overschrijding van de begrote levertijd. Wegens overschrijding van de levertijd kan de koper de order niet annuleren of de ontvangst en/of betaling der goederen weige­ren. 

Artikel 6. Levering en risico
6.1 Indien franco levering is overeengekomen, reizen de goede­ren voor rekening en risico van de verkoper.
6.2 In alle andere gevallen reizen de goederen voor rekening en risico van de koper.
6.3 Bij levering franco zowel als niet franco heeft de verkoper de keuze van het vervoermiddel, tenzij anders overeengekomen.
6.4 Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat in ieder geval op koper over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van koper of van een door koper aan te wijzen derden worden gebracht.
6.5 Het is verkoper toegestaan verkochte zaken in gedeelten te leveren. Dit geldt niet indien een deellevering geen zelfstandige waarde heeft. Indien de zaken in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
6.6 De koper is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. Indien de koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de zaken worden opgeslagen voor risico van de koper. De koper zal in dat geval alle aanvullende kosten, waaronder in ieder geval worden begrepen transport- en opslagkosten, verschuldigd zijn.
6.7 Bij levering franco werk behoeft de verkoper de goederen niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk redelijk berijd­baar terrein kan komen. Tenzij anders overeengekomen, dient koper tijdig zorg te dragen voor de binnen het vervoersgebied eventu­eel benodigde toestemmin­gen, ontheffingen en vergunningen. Levering geschiedt steeds standaard franco ongelost. De koper is verplicht de goederen aldaar in ontvangst te nemen.
6.8 Lossing/bezorging van goederen buiten werktijd kan alleen plaats­vinden in overleg tussen koper en verkoper. Bij afwezig­heid van de koper worden de goederen gelost voor risico van de koper.
6.9 Indien een door verkoper geaccepteerde bestelling niet uitgeleverd kan worden omdat de leverancier van de verkoper niet of niet meer kan leveren (om welke reden dan ook) kan verkoper de koper een alternatief aanbieden. Indien de koper met het aangeboden alternatief niet kan instemmen, heeft verkoper het recht zonder rechterlijke tussenkomst de ontbinding in te roepen van dat deel van de overeenkomst dat niet (meer) kan worden uitgevoerd. Verkoper is voor het niet, dan wel niet volledig, uitleveren van de bestelling niet aansprakelijk.
6.10 In het geval dat levering op afroep is overeengekomen, zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is de verkoper bevoegd, indien binnen drie maanden na het sluiten van de koopovereen­komst nog niet alle goederen zijn afgeroe­pen, de koper te sommeren een termijn te noemen binnen welke alles zal moeten zijn afgeroepen. De door koper te noemen termijn mag een tijdvak van drie maanden, gere­kend vanaf de dag dat koper redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van verkopers somma­tie, niet overschrijden. De koper is verplicht om aan de voornoemde sommatie gevolg te geven; bij gebreke van dien is de verkoper bevoegd de goederen na het verstrijken van een tijdvak gelijk aan de langste termijn die koper bevoegd zou zijn geweest te stellen, voor rekening en -indien het risico van de goederen nog bij verkoper zou berusten- en voor risico van koper op te slaan, dan wel de koop zonder rechter­lijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadever­goeding te vorderen. Gelijke bevoegdheden komen verkoper toe indien koper, ondanks het noemen van een termijn, deze niet nakomt.

Artikel 7. Leveringstijden
De opgegeven leveringstijden gelden bij wijze van benadering. Indien bij de levering op afroep geen termijnen voor het afroepen zijn gesteld, heeft de verkoper 2 maanden na bestelling recht op betaling. Wanneer binnen 2 maanden nog niet of nog niet alles is afgeroepen, heeft de verkoper het recht de koper schriftelijk te sommeren dat deze een termijn zal noemen binnen welke de totale hoeveelheid zal zijn afgeroepen, aan welke sommatie de koper verplicht is binnen 5 werkdagen te voldoen. De door de koper na sommatie te noemen termijn mag een tijdperk van 1 maand niet overschrijden.

Artikel 8. Aanvaarding en reclame
8.1 De controle op stukstal van het geleverde berust bij de koper. Indien niet binnen 24 uur na ontvangst omtrent het afgeleverde stukstal wordt gereclameerd, zijn de hoeveelheden -op de vrachtbrieven, afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld- als juist erkend. Manco’s en/of schade dienen direct door de koper op het afleveringsdocument te worden aangetekend. Een en ander op straffe van verval van het recht op zodanige gebreken/of tekortkomingen te beroepen.
8.2 Kwaliteitsreclame of afwijkingen van de specificaties dienen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen na ontvangst door de koper bij de verkoper schriftelijk te zijn gediend: na het verstrijken van deze termijn worden dergelijke reclames niet meer in behandeling genomen. Koper heeft geen recht van reclame meer wanneer de door hem gekochte zaken door hem en/of voor hem worden gezaagd, respectievelijk bewerkt -drogen inbegrepen, dan wel doorgeleverd.
8.3 Geen reclames worden geaccepteerd op goederen, welke aangebroken zijn, respectievelijk geheel of gedeeltelijk verwerkt, en/of beschadigd, dan wel goederen die verpakt zijn en waarvan de verpakking ontbreekt of is beschadigd.
8.4 Reclames geven de koper geen recht om zijn betaling op te schorten, terwijl verrekening uitdrukkelijk wordt uitgesloten.
8.5 Indien de reclame gegrond is, zal de verkoper te zijner keuze, hetzij een billijke schadevergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het gereclameerde deel der geleverde zaken, hetzij de zaken vervangen na terugzending door koper van de oorspronkelijk geleverde zaken. Tot vergoeding van verdere en andere soorten vermogensschade en ander nadeel (zoals omschreven in – maar niet beperkt tot- schade als genoemd in artikel 10) is verkoper niet verplicht, en wordt nimmer vergoed.

Artikel 9. Kwaliteit
9.1 Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid niets schrifte­lijk is overeengekomen, kan de koper slechts aanspraak maken op een hoedanig­heid in overeenstemming met hetgeen in de handel in betrokken goed normaal en gebruikelijk is.
9.2 Bij aanbieding c.q. levering volgens monster geldt het monster slechts tot vaststelling van de gemiddelde kwaliteit van de structuur, het uiterlijk en de kleur van de te leveren goederen.

Artikel 10. Aansprakelijkheid
10.1 De aansprakelijkheid van verkoper jegens koper wegens gebreken in of met betrekking tot de door verkoper geleverde goederen en/of uitgevoerde werkzaamheden is uitgesloten. Verkoper is derhalve niet aansprakelijk voor directe en/of indirecte schade, waaronder begrepen persoon- en zaakschade, immateriële schade en gevolgschade. Evenmin is verkoper aansprakelijk voor kosten, schade en interessen die het gevolg zijn van daden, nalatigheden of adviezen van verkoper en personen in dienst van de verkoper en/of personen die door de verkoper worden ingeschakeld bij de uitvoe­ring van de overeenkomst. Schade door grove nalatigheid van verkoper kan nooit meer zijn dan de netto factuurwaarde.
10.2 In alle gevallen waarin verkoper is gehouden tot betaling van schadevergoeding zal deze nooit hoger zijn dan, ter keuze van verkoper, hetzij vergoeding van de netto factuurwaarde (zijnde de bruto factuurwaarde minus eventuele kredietbeperking- toeslagen, de BTW, eventuele andere overheidsheffingen over de prijs, en eventuele bijkomende kosten zoals die van vervoer en/of verzekering), hetzij her levering van de goederen van de leverantie waarmee de schade verband houdt en voor zover verkoper in staat is om soortgelijke goederen te leveren, hetzij, indien de schade gedekt is door de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van opdrachtgever, het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar wordt uitgekeerd. Verwerking door koper of derden van de geleverde goederen brengt mee dat elke vorm van aansprakelijkheid van de zijde van de verkoper vervalt.
10.3 Koper is verplicht verkoper in staat te stellen een eventueel verzuim van verkoper te doen herstellen, bij gebreke waarvan aan de vorderingen van koper de rechtskracht komt te ontvallen.
10.4 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor door hem gegeven adviezen. Adviezen worden slechts naar beste weten verstrekt. Koper kan daar geen aanspraken aan ontlenen.
10.5 Verkoper is voorts niet aansprakelijk voor schade ontstaan ten gevolge van onjuiste opslag, verwerking, gebruik of toepassing van de afgeleverde producten.
10.6 Derden kunnen nimmer aanspraken jegens verkoper doen gel­den. Koper vrijwaart verkoper tegen alle vorderingen, uit welken hoofde ook, van derden, met inbegrip van afnemers van koper, die stellen schade te hebben geleden als gevolg van door verkoper geleverde goederen en/of diensten aan koper.
10.7 Eventuele garanties van de fabrikant zullen integraal worden doorgegeven aan de koper; de aanspraken van de koper vinden hierin tevens hun begrenzing.
10.8 Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventu­ele onjuiste toepassing en verwerking van geleverde materialen door koper c.q. door derden.
10.9 Iedere vordering op verkoper, tenzij deze door verkoper is erkend, vervalt door het enkele verloop van 12 maanden na het ontstaan van de vordering.

Artikel 11. Overmacht
11.1 Verkoper is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien er sprake is van overmacht.
11.2 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waaronder, maar niet beperkt tot: tekortschieten van verkoper -met name door te late of niet-levering- door toedoen van toeleveranciers en/of transporteurs, tekorten op de markt aan benodigde materialen of arbeidskrachten, arbeidsconflicten, staking en uitsluiting, oproer, rellen, molest, sabotage, niet beschikbaar zijn van vervoer, stagnaties in de aanvoer, machineschade, diefstal uit de magazijnen van verkoper, natuurrampen, slecht weer, blikseminslag, brand, explosies, oorlog, maatregel van de overheid zoals vervoer-, import-, export- of productieverboden, en alle andere situaties waardoor de nakoming van de verplichtingen van verkoper wordt bemoeilijkt dan wel onmogelijk wordt gemaakt door een al dan niet voorzienbare omstandigheid die buiten de macht van verkoper ligt.
11.3 Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen.
11.4 Verkoper kan gedurende de periode dat verkoper door overmacht verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, de levertijd te verlengen met de duur van de overmacht dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, te annuleren, zonder dat de verkoper hierdoor schadeplichtig zal zijn.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
12.1 Alle geleverde en nog te leveren goederen blijven uitsluitend eigendom van de verkoper, totdat alle vorderingen die de verkoper op zijn koper heeft of zal verkrijgen -waaronder de wettelijke handelsrente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes, doch in ieder geval de vorderingen genoemd in BW 3:92 lid 2- volledig zijn betaald. Het eigendomsvoorbehoud van verkoper strekt zich derhalve ook uit over wel betaalde goederen indien overige facturen alsmede wettelijke handelstransactierente, de volledige buitengerechtelijke incassokosten en verbeurde boetes onbetaald blijven.
12.2 De koper is verplicht de goederen die onder eigendomsvoorbe­houd zijn afgeleverd apart te houden, met de nodige zorgvuldigheid en voor een ieder als herkenbaar eigendom van de verkoper te bewaren. De door de verkoper afgeleverde zaken, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening. worden doorverkocht. Overigens is koper niet bevoegd de zaken te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.
12.3 In het geval de koper zijn verplichtingen jegens verkoper niet nakomt, dan wel een gegronde vrees bestaat dat de wederpartij zulks niet zal doen doordat –doch niet uitsluitendkoper in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren, is verkoper gerechtigd de onder eigendomsvoor­behoud geleverde goederen bij de wederpartij of bij derden die de zaken voor de koper onder zich houden terug te nemen of terug te doen halen. De koper verplicht zich jegens verkoper hiertoe volledige medewerking te verlenen. Koper is, in het geval bij terugneming van de goederen mocht blijken dat de goederen zijn beschadigd, aansprakelijk voor die schade tot ten hoogste de factuurwaarde van die goederen.
De koper verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken voor de volledige waarde van de zaken tegen alle mogelijke gevaren te verzekeren en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan verkoper ter inzage te geven.
12.4 Als verkoper op zijn eigendomsvoorbehoud geen beroep kan doen omdat de geleverde goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is koper verplicht de nieuw gevormde goederen aan verkoper te verpanden.

Artikel 13. Betaling en zekerheidsstelling
13.1 Betalingen door koper dienen te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, zijnde de vervaldag. Heeft binnen 30 dagen na factuurdatum geen betaling plaatsgevonden, dan is de koper in verzuim zonder dat enige aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist.
13.2 De koper is vanaf de vervaldag van de factuur, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, over het opeisbare bedrag rente verschuldigd. Deze rentevoet is een contractuele rente van 1,5% per maand of een gedeelte hiervan. Deze rente wordt berekend over de periode liggend tussen dertig dagen na factuurdatum en de datum van ontvangst van de kooppenningen door de verkoper.
13.3 Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen primair aan te wenden voor het afboeken van de vervallen rente en kosten alvorens over te gaan tot het afboeken van de betalingen op de verschuldigde hoofdsom. Indien koper m.b.t. (een deel) van zijn betalingen jegens verkoper in verzuim is, wordt het geheel van het aan verkoper verschuldigde terstond opeisbaar, hetgeen ook geldt voor de facturen die op dat moment nog niet zijn vervallen.
13.4 Indien de koper met de betaling jegens de verkoper in gebreke is, heeft verkoper het recht de verdere uitvoering van alle daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten tot die betaling is geschied, terwijl -indien anders was overeengekomen- over de verdere levering contante betaling kan worden geëist.
13.5 Mocht verkoper vóór of tijdens het uitvoeren van een koopovereenkomst aanwijzingen ontvangen omtrent onvoldoende of verminderde kredietwaardigheid van koper, dan heeft verkoper het recht niet te leveren of niet verder te leveren, tenzij op zijn verlangen en tot zijn genoegen door de koper zekerheid is gesteld voor de juiste betaling van de koopprijs, ongeacht of deze betaling à contant zou geschieden dan wel daarvoor enige termijn na de levering is gesteld. Verkoper heeft in dat geval eveneens de mogelijkheid om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadever­goeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds is geleverd, ook die goederen waarvan de betalingstermijn nog niet is verstreken, wordt alsdan terstond opeisbaar.
13.6 Hetgeen koper uit hoofde van de overeenkomst aan verkoper verschuldigd is, wordt – ongeacht afgesproken betalingstermijn- ten volle direct opeisbaar in geval (a) koper surseance van betaling, faillissement of schuldsanering, dreigt te worden verleend of is verleend (b) koper besluit tot gehele of gedeeltelijke staking of overdracht van zijn onderneming.
13.7 De koper die het door hem verschuldigde niet op tijd heeft betaald, is verplicht aan de verkoper de kosten gemaakt tot inning der vorde­ring te vergoeden, waaronder mede zijn begre­pen de buitengerechtelijke kosten, gerechtelijke kosten (ter beoordeling aan de rechter) en de eventuele executiekos­ten. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op 15% van het ver­schuldigde bedrag, doch minimaal conform het tarief van Rapport Voorwerk II, met een minimum van € 150,00 per zaak.
13.8 Indien de koper met betaling in gebreke is en de verkoper deswege de geleverde zaken, gebruikmakend van het eigendomsvoorbehoud, terughaalt, zijn de kosten daarvan voor rekening van de koper.
13.9 Alle betalingen dienen te geschieden effectief in euro’s, tenzij de verkoper een andere valuta aanwijst, in welke de met de verkoper aangegane overeenkomsten dienen te worden afgewikkeld. In dat geval is de koper verplicht tot betaling effectief in die valuta en is hij niet bevoegd in een andere muntsoort te voldoen.

Artikel 14. Afwijkende bedingen
Bedingen afkomstig van koper, waaronder bijvoorbeeld inkoopvoorwaarden, afwijkende van deze algemene voorwaar­den, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk en uitdrukkelijk door verkoper zijn aanvaard, waarbij verkoper daarnaast expliciet laat weten dat in het onderhavige geval afstand wordt gedaan van de toepas­selijkheid van de eigen voorwaarden.

Artikel 15. Toepasselijk recht/geschillen
15.1 Alle met verkoper aangegane overeenkomsten worden beheerst door het Nederlands recht, waarop deze algemene voorwaarden als aanvulling gelden en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag is uitgesloten.
15.2 Eventuele geschillen tussen koper en verkoper worden be­slist door de rechtbank te Utrecht, voorzienin­gen in kortgeding daaronder begrepen, behoudens eventuele domiciliekeuze in de woon­plaats van koper, welke keuze uit­drukkelijk is voorbehouden aan verkoper, en eventuele uitzon­deringen krachtens dwingend recht. Daarbij wordt met name gedacht aan de gevallen die wettelijk zijn voorbehouden aan de competentie van de rechtbank, sector kanton. In geval van consumentenkoop heeft de koper het recht om binnen een maand nadat door verko­per schriftelijk de afwijkende domiciliekeuze kenbaar is gemaakt aan verkoper schriftelijk te laten weten dat koper het geschil wenst te laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.

Artikel 16. Deponering van deze voorwaarden
Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht op 12 april 2010 onder nummer 30097214.

De voorwaarden worden voor of bij het sluiten van de overeen­komst aan koper ter hand gesteld op de (achterzijde van de) orderbevestiging dan wel anderszins, behoudens de gevallen dat dit niet mogelijk is (bij o.a. faxverkeer c.q. telefonische of elektronische bestelling) dan wel niet praktisch uitvoerbaar is.

Op verzoek wordt door verkoper aan belanghebbenden een exemplaar kosteloos toegezonden.

In geval van eventuele strijdigheid met voorwaarden van de koper prevaleren de bepalingen van de onderhavige algemene voorwaarden, tenzij verkoper de voorwaarden van de koper schriftelijk heeft erkend, met daarnaast apart uitdrukkelijke ontkenning van de toepasse­lijkheid van de eigen algemene voor­waarden.